SLC preparation material of Science-grade 10 विज्ञान

SLC को तयारी गर्दै रहेका बिधार्थीलाई बिज्ञानमा सहयोग गर्नको लागि ,विज्ञानका  केही पाठहरु को notes यहा राखेका छौं:

(SLC old questions with answers)


सबै पाठहरुको notes राख्न नसकेकोमा  we are sorry!

we wish for your best performance in SLC!

Comments

slc model questions of science with answers + slc model question of science + slc science notes + slc question answer + slc important questions of science + class 10 science book in nepali + nepali medium 10 question + class 10 science notes slc + 2073 slc question + slc notes of nepali + SLC 2073 highly important questions + kaksha 10 ko note + slc model question of 2073 + pabson questions for class 10 + nepali science book + Nepali class 10 guide latest 2074#spf=1 + 2073 grade 10 question + slc science + Slc 2073 science paper + class ten science question answer +

Leave a Reply

Your email address will not be published.