SLC preparation material of Science-grade 10 विज्ञान

SLC को तयारी गर्दै रहेका बिधार्थीलाई बिज्ञानमा सहयोग गर्नको लागि ,विज्ञानका  केही पाठहरु को notes यहा राखेका छौं:

(SLC old questions with answers)


सबै पाठहरुको notes राख्न नसकेकोमा  we are sorry!

we wish for your best performance in SLC!

Comments

slc model questions of science with answers + slc science notes + slc model question of science + slc question answer + slc important questions of science + class 10 science book in nepali + slc notes of nepali + class 10 science notes slc + nepali science book + pabson questions for class 10 + teaching learning science grade 10 in nepal + kaksha 10 ko note + model questio of SEE science + Nepali class 10 guide latest 2074#spf=1 + science class 10 new syllabus S E E nepal + science book of class 10 in nepal + reasonable questions for slc + 2073 slc science question com + hamro nepali kitab class 10 + science class 10 in nepali language +

Leave a Reply

Your email address will not be published.