Archives for 

grade 10 science

SLC preparation material of Science-grade 10 विज्ञान

 SLC को तयारी गर्दै रहेका बिधार्थीलाई बिज्ञानमा सहयोग गर्नको लागि ,विज्ञानका  केही पाठहरु को notes यहा राखेका छौं: (SLC old questions with answers) SLC preparation material Science script -7 final SLC preparation material Science script – 8 final SLC preparation material Science Script- 9 final SLC preparation material Science script -10 final SLC preparation material […] Continue reading →